Pegaz Accounting logo
Pozovite nas

063 628 006

Poreski sistem u Srbiji, od čega se sastoji i kako je regulisan

Poreski sistem u Srbiji

Poreski sistem u Srbiji, od čega se sastoji i kako je regulisan

Poreski sistem u Srbiji

Poreski sistem u Srbiji se sastoji od različitih vrsta poreza, taksi i doprinosa, koji su regulisani zakonima i podzakonskim aktima.

Tri osnovna objekta oporezivanja u svakom poreskom sistemu su potrošnja, dohodak i imovina.

Poreski sistem Srbije spada u grupu jurisdikcija sa najnižim poreskim stopama u Evropi i ostaje znatno ispod evropskog proseka za poreske stope za preduzeća i pojedince.

Porez na dodatu vrednost (PDV) je opšti porez na potrošnju, koji se primenjuje na dobra i usluge koje se proizvode ili uvoze u Srbiju. Opšta stopa PDV-a je 20%, a postoji i niža stopa od 10% za određene kategorije dobara i usluga.

Porez na dobit pravnih lica je porez koji se plaća na prihod koji pravna lica ostvari u toku kalendarske godine. Stopa poreza na dobit pravnih lica je 15%.

Porez na dohodak građana je porez koji se plaća na prihod koji fizičko lice ostvari u toku kalendarske godine. Stopa poreza na dohodak građana zavisi od vrste i iznosa prihoda, a kreće se od 10% do 20%.

Porez na imovinu je porez koji se plaća na vrednost nepokretne imovine (zemljišta, zgrada, stanova i drugih objekata). Takođe plaća se i na vrednost pokretne imovine (vozila, plovila, vazduhoplova i oružja) koju fizičko ili pravno lice poseduje ili koristi. Stopa poreza na imovinu zavisi od opštine u kojoj se imovina nalazi. Ta stopa se kreće od 0,4% do 2% za nepokretnu imovinu i od 0,5% do 2% za pokretnu imovinu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Povezane teme