Pegaz Accounting logo
Pozovite nas

063 628 006

Pravilnik o elektronskom fakturisanju

Pravilnik o elektronskom fakturisanju

Pravilnik o elektronskom fakturisanju

Novi Pravilnik o elektronskom fakturisanju koji stupa na snagu od 1.7.2023.

VRSTE ELEKTRONSKIH FAKTURA

Postoje četiri vrste elektronskih faktura:

1. Faktura – nastaje po osnovu izvršenog prometa dobara i usluga;

2. Avansna faktura- Izdaje se po osnovu primljenog avansa za budući promet;

3. Dokument o povećanju

4. Dokument o smanjenju

OBAVEZNI I OPCIONI ELEMENTI ELEKTRONSKE FAKTURE

1. Naziv, adresa i PIB izdavaoca, kao i JBKJS broj izdavaoca ukoliko je izdavalac korisnik javnih sredstava ( osim korisnika javnih sredstava tipa osam);

2. Naziv, adresa i PIB primaoca, kao i JBKJS broj izdavaoca ukoliko je izdavalac korisnik javnih sredstava ( osim korisnika javnih sredstava tipa osam);

3. Redni broj i datum izdavanja elektronske fakture;

4. Poreska kategorija;

5. Datum avansne uplate, kada je upitanju avansna faktura, odnosno datum prometa dobara ili usluga;

6. Dan nastanka poreske obaveze;

7. Šifra, odnosno naziv dobara ili usluge, količinu i jedinicu mere za isporučena dobra ili obim pruženih usluga za svaku stavku elektronske fakture, odnosno opis zahteva za isplatu;

8. Jedinična cena dobara ili usluge;

9. Iznos osnovice;

10. Poreska stopa PDV-a;

11. Iznos PDV-a koji je obračunat na osnovicu;

12. Iznos avansne uplate, ukoliko se radi o avansnoj fakturi;

13. Iznos naknade ukoliko se ne obračunava PDV;

14. Ukupan iznos;

15. Napomena o odredbi ZPDV na osnovu koje nije obračunat PDV koja se označava šifrom za primenu poreske kategorije ili broj potvrde ili odluke nadležnog organa na osnovu koje se ostvaruje poresko oslobođenje;

16. Napomena da se za promet dobara i usluga koristi sistem naplate;

17. Broj dokumenta koji predhodi izdavanju elektronske fakture (ugovor, narudžbenica, ponuda i dr) kod subjekata javnog sektora.

18. Kod ,,konačne ’’ fakture, kojoj je predhodila avansna faktura, obavezni elementi su:

– redni broj i datum avansne fakture,

– podaci o iznosu za koji se po osnovu avansa umanjuje iznos naknade, osnovice i PDV-a za izvršen promet dobara ili usluga.

19. Kod dokumenata o povećanju ili smanjenju potrebno je taj dokument vezati za jednu ili više drugih faktura.

PORESKE KATEGORIJE

S- Standardno obračunavanje PDV

AE– Obrnuto obračunavanje PDV-a

Z– Poresko oslobođenje sa pravom na odbitak predhodnog PDV-a

E– Poresko oslobođenje bez prava na odbitak predhodnog PDV-a

R- Izuzimanje od PDV

O– Nije predmet oporezivanja PDV

OE– Nije predmet oporezivanja PDV-2

SS– Posebni postupci oporezivanja

N-Anuliranje.

U elektronskoj fakturi mogu da se iskažu podaci o transakcijama koje imaju različite poreske kategorije.

U elektronskoj fakturi u okviru jedne poreske kategorije mogu da se iskažu podaci o transakciji koja ima najviše jednu šifru o poreskom oslobođenju.

PRILOZI ELEKTRONSKOJ FAKTURI

U skladu sa čl. 15. stav 2. Pravilnika uz elektronsku fakturu može se priložiti dokumentacija (privremena situacija, specifikacija, obračuni) ali nisu obavezni.

STORNIRANJE ELEKTRONSKE FAKTURE

Prema čl.16. novog Pravilnika, faktura koja je poslata preko sistema elektronskih faktura može da se stornira.

Samo elektronske fakture koje su uspešno poslate, koje imaju status ,,Poslato’’, ,,Odbijeno’’ ili ,,Odobreno’’ mogu se stornirati, dok elektronske fakture koje imaju status ,,Slanje’’ ili ,,Greška prilikom slanja’’ ne mogu se stornirati, nego se takve fakture otkazuju i ponovo šalju.

OBAVEŠTENJE PRIMAOCA ELEKTRONSKE FAKTURE O KOREKCIJI PREDHODNOG PDV-A

Obveznik PDV-a koji je izdao knjižno odobrenje ili je stornirao račun, avansni račun, knjižno odobrenje ili sličan dokument, tek kada dobije obaveštenje obveznika PDV-a primaoca da je izvršio ispravku odbitka predhodnog PDV-a, odnosno da obračunati PDV nije koristio kao predhodni porez, može smanjiti obavezu za PDV.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Povezane teme