Pegaz Accounting logo
Pozovite nas

063 628 006

Angažovanje freelancera i fizičkih lica u IT firmama – Porez na dohodak

angazovanje freelancera u it firmama

Angažovanje freelancera i fizičkih lica u IT firmama – Porez na dohodak

Angažovanje freelancera i fizičkih lica u IT firmama – Porez na dohodak

Kako poreski funkcioniše angažovanje freelancera i fizičkih lica u IT firmama van radnog odnosa?

Za početak u tom slučaju sastavlja se autorski ugovor. Da li će se obračunavati porez na dohodak zavisi od toga da li je fizičko lice rezident ili nerezident. Takođe zavisi i da li posao za koji je angažovan obavlja u Republici Srbiji ili u inostranstvu.

Angažovanje freelancera stranog fizičkog lica u IT firmi

Kada se angažuje strano fizičko lice čije je prebivalište van Republike Srbije (RS), odnosno koje obavlja delatnost u svojoj zemlji, nema obaveze za obračun poreza na dohodak građana. Međutim, ako bi nerezident uslugu pružio u RS, mora se obračunati porez na prihod od autorskih prava i možda doprinosi. To se obračunava u zavisnosti od toga da li RS ima socijalni sporazum sa zemljom iz koje je nerezident i od toga kakav je njegov socijalni status u njegovoj zemlji. Pored poreza na dohodak, nerezidenti mogu biti izloženi i dodatnim obavezama. To se dešava u slučaju ako se utvrdi da se njihovo angažovanje smatra trajnim poslovnim prisustvom u RS. Tada može uključivati dodatne poreze i doprinose u skladu sa međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Ove obaveze mogu zavisiti i od vrste usluga koje se pružaju, te od prirode ugovora i dužine trajanja angažmana.

Angažovanje freelancera fizičkog lica rezidenta Republike Srbije u IT firmi

Kada se za usluge programiranja angažuje domaće fizičko lice, postoji obaveza za plaćanje poreza na prihode od autorskih prava po stopi od 20%. Primenjuju se normirani troškovi u iznosu od 43% od bruto prihoda. Takođe, postoji obaveza obračuna doprinosa za PIO, a ako to fizičko lice nije osigurano po drugom osnovu, obračunavaju se i doprinosi za zdravstveno osiguranje. Pored ovih obaveza, angažovanje domaćih fizičkih lica može zahtevati dodatne administrativne korake. Ti koraci su prijava u relevantne registre i evidencije, izrada mesečnih obračuna i izveštaja o porezima i doprinosima. Takođe, firme moraju voditi računa o tome da pravilno evidentiraju i pravdaju sve isplate i troškove povezane sa angažovanjem fizičkih lica. Na taj način se izbegavaju  eventualne sankcije i kazne u slučaju poreske kontrole.

Kako možemo da vam pomognemo?

Kada se angažuje fizičko lice rezident RS, firme moraju biti svesne potencijalnih rizika vezanih za radno-pravni status angažovanog lica. Ako se angažman obavlja pod uslovima koji se mogu tumačiti kao radni odnos, postoji mogućnost da poreska uprava ili inspekcija rada preklasifikuju angažman kao radni odnos. To može dovesti do retroaktivnog obračuna i naplate svih obaveza koje važe za radne odnose. Te obaveze uključuju doprinose za zdravstveno osiguranje, osiguranje za slučaj nezaposlenosti i druge obaveze prema Zakonu o radu.

Angažovanje freelancera i fizičkih lica u IT firmama, bilo da su u pitanju rezidenti ili nerezidenti, zahteva pažljivo planiranje i pridržavanje relevantnih poreskih i radnopravnih propisa. Kako biste izbegli potencijalne probleme i obezbedili zakonito i efikasno poslovanje pozovite nas.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Povezane teme