Pegaz Accounting logo
Pozovite nas

063 628 006

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Izmene-i-dopune-Zakona-o-porezu-na-dohodak-gradjana

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Povećanje neoporezivog isnosa zarade

Od 01.01.2024. primenjuje se novi neoporezivi iznos zarade u iznosu od 25.000,00 dinara za lica koja rade sa punim radnim vremenom. Novi neoporezivi iznos se primenjuje za sve zarade  bez obzira na koji se period odnosi a koje se isplaćuju od 1.1.2024.

Obaveze za socijalno osiguranje

U 2024. nije planirano smanjenje doprinosa za socijalno osiguranje tako da ostaju na istom nivou kao i u 2023.

Iznos najniže osnovice za obračun doprinosa od 1.1.2024. iznosi 40.143,00 dinara a iznos najviše osnovice za obračun doprinosa iznosi 573.470,00 dinara.

Vrsta doprinosa Na teret zaposenog Na teret poslodavca Ukupno
Ukupno 19,90% 15,15% 35,05%
Za penzijsko i invalidsko osiguranje 14,00% 10,00% 24,00%
Za zdravstveno osiguranje 5,15% 5,15% 10,3%
Za osiguranje od nezaposlenosti 0,75% 0% 0,75%

 

Minimalna zarada u 2024.

Mesec Moguć broj časova rada Minimalna neto zarada Minimalna bruto zarada Zarada po času rada
Decembar 2024. 176 47.696,00 64.473,61 271
Novembar 2024. 168 45.528,00 61.380,89 271
Oktobar 2024. 184 49.864,00 67.566,33 271
Septembar 2024. 168 45.528,00 61.380,89 271
Avgust 2024. 176 47.696,00 64.473,61 271
Jul 2024. 184 49.864,00 67.566,33 271
Jun 2024. 160 43.360,00 58.288,16 271
Maj 2024. 184 49.864,00 67.566,33 271
April 2024. 176 47.696,00 64.473,61 271
Mart 2024. 168 45.528,00 61.380,89 271
Februar 2024. 168 45.528,00 61.380,89 271
Januar 2024. 184 49.864,00 67.566,33 271

Produženje poreskih olakšica iz člana 21v i 21d ZPDG

Olakšice iz člana 21v ZPDG

Poslodavac ima pravo na povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa na zarade za novozaposleno lice isplaćenu zaključno sa 31.12.2024.

Uslovi: Da je pre zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca to lice bilo prijavljeno kod Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje šest meseci a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca. Novozaposlenim licem ne smatra se lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je povezano pravno lice sa poslodavcem sa kojim zasniva radni odnos.

Uslov je i da se poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.3.20214.

Sadržina olakšice: Poslodavac ima pravo na povraćaj plaćenog poreza i doprinosa u iznosima:

  1. 65% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 1 a najviše 9 novozaposlenih lica,
  2. 70% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 10 a najviše 99 novozaposlenih lica,
  3. 75% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 100 novozaposlenih lica.

Gubitak prava  na korišćenje olakšice: Ako broj zaposlenih padne ispod broja zaposlenih na dan 31.03.2014. I raskidom ugovora o radu.

Olakšice iz člana 21d ZPDG

Poslodavac koji je razvrstan u mikro ili malo pravno slice , koji zasnuje radni odnos sa najmanje dva nova lica ima pravo na povraćaj 75% plaćenog poreza na zarade kao i 75% plaćenih doprinosa. Novozaposleno lice smatra se lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bez prekida bilo prijavljeno u NSZ kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca. Novozaposlenim licem ne smatra se lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je povezano pravno lice sa poslodavcem sa kojim zasniva radni odnos.

Poslodavac može da počne da koristi olakšicu tek po zasnivanju radnog odnosa sa drugim novozaposlenim licem.

Olakšicu može da ostvari poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem povećava broj zaposlenih najmanje za dva u odnosu na broj zaposlenih koji je poslodavac imao 31.10.2015.

Gubitak prava na korišćenje olakšice: Prekidom radnog odnosa ili smanjenjem broja zaposlenih u odnosu na dan 31.10.2015. poslodavac gubi pravo da i dalje koristi olakšicu, ali nije u obavezi da je vrši povraćaj primljenih sredstava. Kada se prekine radni odnos sa jednom od dva novozaposlena lica poslodavac gubi pravo i na korišćenje olakšice i na drugo novozaposleno lice.

Promenom pravne forme preduzeća gubi se pravo na korišćenje olakšice.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Povezane teme