Pegaz Accounting logo
Pozovite nas

063 628 006

Obračun poreza na dobit po odbitku za IT delatnost

Porez na dobit po odbitku za IT delatnost

Obračun poreza na dobit po odbitku za IT delatnost

Kako se obračunava porez na dobit po odbitku za IT delatnost i freelance programiranje

 

Porez na dobit za IT delatnost, saznajte kako se izračunava. Na poslovanje IT delatnosti se odnose opšta pravila oporezivanja. S obzirom na njegovu prirodu poslovanja koja se odnosi na razvoj i prodaju softvera, davanja na korišćenje softvera, modifikacije i unapređenje softvera, tehnička podrška idr, prema članu 2. Zakona o autorskim i srodnim pravima njihov proizvod- računarski program spada u autorska dela (intelektualna svojina).

Takođe, IT delatnosti veoma često koriste računarske programe koje je kreirao neko drugi, najčešće iz inostranstva. Dakle, u slučajevima kada domaće pravno lice uplaćuje naknadu za korišćenje softvera ( naknada od autorskih prava) drugom pravnom licu u inostranstvu, prema članu 40. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dobit pravnih lica nastaje obaveza plaćanja POREZA NA DOBIT PO ODBITKU. Porez na dobit po odbitku za IT delatnost se obračunava u  iznosu od 20% osim ako međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UIDO) nije drugačije uređeno.

Ovo pravilo se odnosi i na preduzetnike koji vode poslovne knjige, prema članu 104. Zakona o porezu na dohodak građana.

Nakon uplate autorske naknade nerezidentnom pravnom licu, u roku od 3. dana treba podneti poresku prijavu PDPO/S i uplatiti porez.

 

Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja ( UIDO )

 

Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja je međunarodni ugovor . Ako nerezidnetno pravno lice potiče iz neke države sa kojom RS ima potpisan ovaj ugovor, obračunaće i platiti porez po odbitku po nižoj stopi. Na primer: Ako je nerezident pravno lice kojem plaćate licencu za korišćenje softvera iz Italije, porez na dobit po odbitku će iznositi 10%.

Spisak država sa kojim Republika Srbija ima zaključene Ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. (link)

Potrebno je ispuniti neke uslove da bi se obračunavala niža poreska stopa, a oni su:

  • Dokaz o rezidentnosti stranog pravnog lica kojem plaćate naknadu za softver
  • I dokaz da je to strano pravno lice stvarni vlasnik prihoda.

 

Dokaz o rezidentnosti se izdaje na posebnom obrascu koji određuje zemlja ugovornica čiji je državljanin strano pravno lice i potrebno je da bude overeno od strane državnih organa te države.

Dokaz da je strano lice stvarni vlasnik može biti Ugovor o licenci ili neki nedvosmisleni dokument kojim se dokazuje da je on vlasnik prihoda.

 

Za koje IT usluge se plaća porez na dobit po odbitku?

 

Kod softvera, moguća su dva načina prenosa autorske svojine:

  1. Prenos prava korišćenja ( ustupanje i davanje na korišćenje)
  2. Prenos prava raspolaganja ( svojine ),

 

U većini slučajeva, softver se ne kupuje u smislu prenosa prava raspolaganja već već se samo stiče pravo korišćenja dok pravo svojine zadržava vlasnik softvera. Pravo korišćenja može biti ograničeno, npr. Na godinu dana, ili neograničeno. Ni u jednom slučaju se ne menja suština prava korišćenja. U ovom slučaju naknada za licencu za  korišćenje softvera predstavlja autorsku naknadu i treba obračunavati porez po odbitku.

Kod prenosa prava raspolaganja odnosno vlasništva nad izvornim kodom softvera nije predmet oporezivanja porezom po odbitku.

Usluge kao što su mejl-servis i hosting, porez po odbitku se ne obračunava.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Povezane teme